Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 15 Ağustos 2022
Beğen 1

HSK

HSK
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 8 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

HSK

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017’de gerçekleşen halk oylaması ile 16 Nisan referandumuyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu olmuştur.

 

Yeni anayasa ile 22 üyeden oluşan ve 3 daire halinde çalışan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun adı Hakimler Savcıları Kurulu (HSK) olarak değiştirildi. HSK 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı mevcut sistemde olduğu gibi Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.

 

Yeni anayasanın 14’ncü maddesinde yer alan ifadeler;

“2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.”

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (kısaca HSK), Türkiye’deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir üst mahkemedir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu; Adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmektir.

 

Adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre;

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

HSK ÜYELERİ

ABDULHAMİT GÜL ADALET BAKANI HSK BAŞKANI

Sn.Abdulhamit GÜL

ADALET BAKANI
HSK BAŞKANI


MEHMET YILMAZ BAŞKANVEKİLİ İKİNCİ DAİRE BAŞKANI

Sn.Mehmet YILMAZ

BAŞKANVEKİLİ
İKİNCİ DAİRE BAŞKANI


Dr. Hamit KOCABEY HSK ÜYE

Sn. Dr. Hamit KOCABEY

ÜYE


Mehmet ADEMOĞLU ÜYE

Sn.Mehmet ADEMOĞLU

ÜYE


Alp ARSLAN ÜYE

Sn. Alp ARSLAN

ÜYE


Yaşar ŞİMŞEK ÜYE

Sn. Yaşar ŞİMŞEK

ÜYE


Halil KOÇ BİRİNCİ DAİRE BAŞKANI

Sn. Halil KOÇ

BİRİNCİ DAİRE BAŞKANI


Cafer ERGEN ÜYE

Sn. Cafer ERGEN

ÜYE


Mehmet Akif EKİNCİ ÜYE

Sn. Mehmet Akif EKİNCİ

ÜYE


Hüseyin ŞAHİN ÜYE

Sn. Hüseyin ŞAHİN

ÜYE


Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU ÜYE

Sn. Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU

ÜYE


Cengiz ÖNER BAKAN YARDIMCISI ÜYE

Sn. Cengiz ÖNER

BAKAN YARDIMCISI
ÜYE


Songül YAZAR ÜYE

Sn. Songül YAZAR

ÜYE

HSK‘nın Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır.

 

HSK Üyelerinin Geldiği Kaynaklar Sayı
1 Adalet Bakanı 1
2 Adalet Bakanı Yardımcısı 1
3 TBMM Genel Kurulu tarafından 7
4 Cumhurbaşkanı tarafından 4
Toplam 13

 

Genel Kurulun Oluşumu

Genel Kurul 13 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur.

 

 

Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

a)  Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek.

b)  Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

c) Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak.

ç) Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek.

d) Hâkim ve Savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek.

e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin 6087 Sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.

f) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

g) Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek.

ğ) Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek.

h) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak.

ı) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek.

i) Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek.

j) Görev alanını ilgilendiren kanun ve diğer mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.

k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birinci Dairenin Görevleri Şunlardır;

a) Hâkim ve savcılarla ilgili olarak;

1) Atama ve nakletme,

2) Geçici yetki verme,

3) Kadro dağıtma,

4) Müstemir yetkileri düzenleme,

5) Yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme,

6) Eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme işlemlerini yapmak;

b) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak;

c) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak;

ç) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını Kurul müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hâkim veya savcı eliyle araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler için teklifte bulunmak;

d) İlgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın mahkeme veya hakimlikleri belirlemek,

e) Meslek öncesi eğitimde staj mahkemelerini belirlemek,

f) Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi Daireleri arasındaki iş bölümü ile İlk Derece Mahkemelei arasındaki iş dağlımını karara bağlamak;

g) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak ile görevlidir.

 

 

İkinci Dairenin Görevleri Şunlardır;

a) Hâkim ve savcıların;

1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak,

2) Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek,

3) Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek,

4) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek,

5) Diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini yürütmek.

b) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek.

c) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında karar vermek.

ç) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek.

d) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Kurulun idarî ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, biri idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek beş genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur.

Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Genel Kurulun, muvafakatleri alarak teklif ettiği üç aday arasından Başkan tarafından atanır. Genel sekreter yardımcıları ise birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından, muvafakatleri alınarak, Başkan tarafından atanmaktadır. Kurulda çalıştırılmak üzere Genel Sekreterliğe bağlı yeteri kadar tetkik hakimi bulunur. Tetkik hakimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından, geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır. Kurul personeli naklen veya açıktan atama yoluyla atanır.

 

Genel Sekreterliğin Görevleri Şunlardır;

a) Kurulun büro işlemlerini yürütmek;

b) Kurulun taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurulu temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hizmetleri yürütmek;

c) Hâkim ve savcıların sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak;

ç) Kurulun arşiv hizmetlerini yürütmek;

d) Kanunlarla malî hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak;

e) Hâkim ve savcıların izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek;

f) Kurul üyeleri ile Kurulda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek;

g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasını sağlamak;

ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkanlık, Genel Kurul veya daireler tarafından verilen dilğer işleri yapmak.

 

Teftiş Kurulu

Teftiş Kurulu Başkanı, üç başkan yardımcısı ile yeteri kadar kurul başmüfettişi ve müfettişi ile bürorlardan oluşur.  Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu Başkanına; Teftiş Kurulu Başkanı ise Kurula karşı sorumludur.

 

Teftiş Kurulunda görevli olanların atanma usulleri şu şekildedir;

Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından mavafakatleri alınarak;  Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre; Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Genel Kurul tarafından atanır.

 

Teftiş Kurulunun Görevleri Şunlardır;

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak;

 

b) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda Kurula teklifte bulunmak;

 

c) Kanun ve diğer mevzuatta gösterilen veya Kurul tarafından verilen benzeri görevleri yapmak ile görevlidir.

https://twitter.com/hskbasin

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

SANTRAL

Telefon:0312 204 10 00

Fax: 0312 222 71 45

E-POSTA: iletisim@hsk.gov.tr

HSK E-Posta

Adres: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA 06330

Online İletişim: Online İletişim Formu

 

Kaynaklar:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Resmi Web Sitesi

https://www.hsk.gov.tr/

Ve Sosyal medya platformları.

Etiketler

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.